Algemene voorwaarden

1. Algemeen

_ ‘Integrator’: de dienstverlener onder wiens verantwoordelijkheid, en voor wiens rekening en risico vervoersdiensten worden verricht;
_ ‘Vervoersdiensten’: de diensten welke worden verricht door de ‘integrator’, bestaande uit de verzorging van het transport van pakketten, enveloppen en vracht (hierna: 'pakketten') en zendingen (zie beneden);
_ ‘Opdrachtgever’: hij die Saes Logistiek opdracht geeft te bemiddelen bij de totstandkoming van vervoersdiensten;
_ ‘Bemiddeling’: bemiddeling door Saes Logistiek in naam en voor rekening en risico van de opdrachtgever ter zake van vervoersdiensten;
_ ‘Aanvullende diensten’: de diensten welke Saes Logistiek verricht ten einde de ‘integrator’ in staat te stellen tot het verrichten van zijn diensten (i.e.: het ophalen van pakketten en ter beschikking stellen daarvan aan een integrator); ter zake van het ophalen van de pakketten en het ter beschikking stellen daarvan aan integratoren maakt Saes Logistiek gebruik van derden/vervoerders;
_ ‘Informatiediensten’: de diensten bestaande uit het informeren van opdrachtgevers omtrent bijvoorbeeld prijzen, voorwaarden en transittijden van integrators, alsmede uit het informeren van opdrachtgevers omtrent de status van verzendingen;
_ ‘Opdrachtnemer’: Saes Logistiek;
_ ‘Transittijd’: Op de site van Saes Logistiek worden transittijden aangegeven. Dit zijn de verwachtte transittijden zoals weergegeven door de integrators zoals genoemd op de site van Saes Logistiek. Deze tijden zijn afhankelijk van tijd en plaats van aanbieding van pakketten en zendingen; zulks kan resulteren in een afwijking van de aangegeven transittijden met tenminste een dag;
_ ‘Zending’: alle pakketten die onder een enkele opdrachtbevestiging worden verzonden, of alle pakketten op een Saes Logistiek verzendlijst die op dezelfde datum, naar hetzelfde adres en met hetzelfde serviceniveau worden verzonden;
_ ‘Niet-tijdig’, c.q. ‘te laat’ afleveren: van niet-tijdig, c.q. te laat afleveren is sprake indien het pakket, danwel de zending, niet, danwel pas na 10 dagen na de op de web site van Saes Logistiek aangegeven transsittijd wordt afgeleverd; niet-tijdige, dan wel te late aflevering welke veroorzaakt wordt door de opdrachtgever kwalificeert niet als ‘niet-tijdige, danwel te late aflevering in voege als voormeld.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Saes Logistiek te verrichten diensten als omschreven in artikel 3 navolgend.

3. Te verrichten diensten

Saes Logistiek verricht informatie- en aanvullende diensten ten behoeve van (potentiële) opdrachtgevers. Saes Logistiek bemiddelt voorts in naam - en voor rekening en risico - van een opdrachtgever, ter zake van nationale en internationale vervoersdiensten.

4. Toepasselijke voorwaarden vervoersdiensten

4.1. Terzake van de te verrichten vervoersdiensten, alsmede van de aanvullende diensten, doch ten aanzien van deze laatste diensten slechts voorzover deze bestaan uit het ophalen van pakketten en het ter beschikking stellen daarvan aan integrators, zijn, voorzover zulks niet reeds uit het voorgaande zelf voortspruit, de voorwaarden van toepassing van de integrator, en, wat de aanvullende dienstverlening betreft, van de daadwerkelijke vervoerder van pakketten en/of zendingen, zowel terzake van de vervoersdiensten, als ter zake van de aanvullende diensten.
4.2. Het bepaalde in artikel 3 juncto artikel 4, lid 1 van de onderhavige voorwaarden houdt in dat Saes Logistiek geen bemoeienissen heeft met de in- en/of uitklaring van pakketten en/of zendingen. Door een in- en/of uit te klaren pakket of zending ter bemiddeling aan Saes Logistiek aan te bieden, verleent de opdrachtgever Saes Logistiek onherroepelijke last en volmacht om de integrator als agent voor de in- en/of uitklaring zorg te laten dragen, c.q. op te laten treden als ontvanger die een douanedeclarant kan aanwijzen om het pakket of de zending in te klaren.
4.3. Eventueel gelijktijdig met invoerrechten verschuldigde belastingen, douaneboetes, opslagkosten en/of andere bedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van een actie van de douane en/of andere overheidsinstantie, of het nalaten van de opdrachtgever of geadresseerde om de vereiste documenten over te leggen of de vereiste licentie of vergunning aan te vragen, zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
4.4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het voorzien in de documenten vereist in verband met douane-inklaring en -uitklaring. Door het indienen bij Saes Logistiek van dergelijke documentatie verklaart de opdrachtgever dat alle daarin opgenomen verklaringen en informatie betreffende de uitvoer en invoer waarheidsgetrouw en correct zijn.
4.5. De opdrachtgever verklaart er van op de hoogte te zijn dat op het afleggen van onware of frauduleuze verklaringen civiele- en/of strafrechtelijke sancties, met inbegrip van inbeslagname en/of verbeurdverklaring en/of verkoop, staan.

5. Transsittijden en prijzen

Saes Logistiek stelt de transittijden en prijzen op haar web site niet zelf vast. Zij is immers slechts bemiddelaar, zonder enige bemoeienis met de voorwaarden voor het daadwerkelijke vervoer. Aan de transittijden en prijzen zoals genoemd op de web site van Saes Logistiek kunnen jegens Saes Logistiek derhalve geen rechten worden ontleend.

6. Uitgesloten pakketten en zendingen

Saes Logistiek bemiddelt niet ter zake van vervoersdiensten betreffende pakketten en/of zendingen van bank- en/of muntbiljetten; waardepapieren; juwelen; edelmetalen; ‘cashiers’ cheques’; antiquiteiten; pharmaceutische producten; alcoholhoudende dranken; postzegels; vuur- en/of andere wapens; planten; drugs; tabak en tabaksproducten; kunstwerken; edelstenen; explosieven; travellers’ cheques; dieren; voedingsmiddelen; bederfelijke waar; obsceen-, pornografisch-, of sexueel stimulerend materiaal; artikelen die onderhevig zijn aan beperkingen door de IATA, daaronder begrepen gevaarlijke, of ontvlambare materialen en/of vloeistoffen.

Saes Logistiek kan de inhoud van pakketten en/of zendingen niet controleren; zij is immers slechts bemiddelaar, zonder enige bemoeienis met het daadwerkelijk vervoer hiervan. Saes Logistiek aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de wettigheid van (het transport van) de inhoud van de pakketten en/of zendingen.

7. Weigering bemiddeling

Saes Logistiek is gerechtigd haar bemiddeling te weigeren of uit te stellen van elk pakket en/of zending:
i. waarop de contactgegevens van de opdrachtgever en/of de geadresseerde niet duidelijk vermeld zijn;
ii. dat zaken bevat waarvan, naar het oordeel van de integrator die zulks aan Saes Logistiek heeft gemeld, de beschrijving, classificatie, verpakking, markering of de labels niet aangepast zijn aan het vervoer;
iii. dat, naar het oordeel van de integrator die zulks aan Saes Logistiek heeft gemeld, niet vergezeld is van de vereiste documenten,
iv. dat, naar het oordeel van de integrator die zulks aan Saes Logistiek heeft gemeld, de veiligheid van de werknemers van de integrator, agenten of onderaannemers daarvan in gevaar brengt;
v. dat, naar het oordeel van de integrator die zulks aan Saes Logistiek heeft gemeld, gevaar veroorzaakt voor het door de integrator, de agent en of onderaannemers te gebruiken vervoermiddel en/of andere zaken, of materiaal van voornoemden mogelijk op enige wijze kan aantasten, bevuilen of beschadigen;
vi. waarvan het vervoer vanuit economisch of operationeel oogpunt naar het oordeel van de integrator, die zulks aan Saes Logistiek heeft gemeld, niet uitvoerbaar is, of
vii. waarvan het vervoer, naar het oordeel van de integrator die zulks aan Saes Logistiek heeft gemeld, in strijd is met enige wettelijke of andere regeling.
De integrator, danwel de verlener van aanvullende diensten is gerechtigd maar niet verplicht elk pakket en/of zending dat/die voor vervoer wordt aangeboden op elk door haar gewenst moment te doen openen en/of te doen inspecteren, tenzij de toepasselijke plaatselijk geldende regels dit verbieden.

8. Exoneratie t.o.v. de opdrachtnemer

Indien pakketten en/of zendingen worden aangeboden ter bemiddeling voor vervoer en/of worden vervoerd, is de opdrachtgever aansprakelijk voor en zal de opdrachtgever Saes Logistiek schadeloos stellen voor de daarmee verband houdende schade en vrijwaren tegen elke daarmee verband houdende aanspraak, waaronder - maar niet beperkt tot - elke vordering die op enige wijze verband houdt met (i) schade aan of verlies van de te vervoeren of vervoerde zaken of eigendom van derden of transportmiddelen of transportfaciliteiten en/of (ii) letsel aan personen en/of (iii) vertraging in het vervoer van de te vervoeren of vervoerde zaken of zaken van derden en/of (iv) veroordelingen en/of boetes.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1. De betalingstermijn bedraagt 14 werkdagen na dagtekening van de factuur.
9.2. Indien 30 dagen na dagtekening van de factuur nog geen betaling heeft plaats gevonden, brengt Saes Logistiek, zoder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is, € 15,- administratiekosten in rekening.
9.4. Indien na twee maanden na dagtekening van de factuur nog geen betaling heeft plaats gevonden, brengt Saes Logistiek, zonder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is, over het niet-tijdig betaalde bedrag een rente in rekening van 12% in België en 10% in Nederland en alle overige landen, gerekend vanaf de vervaldatum tot de dag waarop de betaling door Saes Logistiek wordt ontvangen. Bovendien zal het verschuldigde bedrag, al dan niet van rechtswege, vermeerderd worden met 15%, met een minimum van € 80,- (zegge: tachtig Euro) als forfaitaire schadevergoeding voor de bijkomende administratieve kosten, waaronder het toezicht op schuldenaars en handelsverstoringen.
9.5. De opdrachtgever garandeert aan Saes Logistiek de betaling van alle verschuldigde bedragen, ook indien deze door de ontvanger dienen te worden betaald. Indien de ontvanger of, ingeval van facturering aan een derde, deze derde nalaat enig verschuldigd bedrag te voldoen zal de opdrachtgever op eerste verzoek van Saes Logistiek het betrokken bedrag, vermeerderd met alle door Saes Logistiek gemaakte kosten en gederfde rente, betalen.

10. Aansprakelijkheid

Behoudens grove schuld of nalatigheid harerzijds, is Saes Logistiek noch jegens de opdrachtgever, noch jegens de geadresseerde noch jegens de integrator, c.q. de aanvullende dienstverlener, danwel hun agenten en/of onderaannemers, noch jegens enige derde aansprakelijk voor verlies, beschadiging of vertraging veroorzaakt door of verband houdend met de door Saes Logistiek verrichtte diensten.

11. Documenten en verpakkingen

De opdrachtgever zal Saes Logistiek schadeloosstellen voor alle schade en vrijwaren tegen alle aanspraken verband houdend met het ontbreken van of onnauwkeurigheden, onjuistheden of onvolledigheden in de op de opdrachtbevestiging verstrekte gegevens en/of documenten, daaronder begrepen een zogenaamde ‘commercial invoice’, of het niet verstrekken door de opdrachtgever aan Saes Logistiek van juiste en toereikende gegevens en/of documenten, daaronder begrepen een zogenaamde ‘commercial invoice’, om met betrekking tot de desbetreffende zaken te voldoen aan de formaliteiten van douane, beveiliging en/of toepasselijke regelgeving op de plaats van herkomst en bestemming en enige plaats van transit. De opdrachtgever draagt zorg voor de verpakking, markering en het labelen van de zaken die door bemiddeling van Saes Logistiek vervoerd dienen te worden. Saes Logistiek is niet aansprakelijk voor en de opdrachtgever vrijwaart Saes Logistiek tegen elke aanspraak verband houdend met beschadiging of verlies van zaken veroorzaakt of mede-veroorzaakt door gebreken in de door de opdrachtgever gebruikte verpakking en voor beschadiging of verlies van de door de opdrachtgever gebruikte verpakking.

12. Bescherming van gegevens

Saes Logistiek is gerechtigd om verstrekte gegevens in verband met het door bemiddeling van Saes Logistiek verzorgde transport te verzamelen, op te slaan en te verwerken en om dergelijke gegevens door te zenden te laten verwerken binnen de Saes Logistiek en centraal, of een aan haar geaffilieerde vennootschap. De gegevens kunnen worden gebruikt om reclame te maken voor andere diensten en producten die door Saes Logistiek -bedrijven worden geleverd. Daarnaast is Saes Logistiek gerechtigd om gegevens door te zenden naar overheidsinstanties met inbegrip van, maar niet beperkt tot, douaneautoriteiten, in zoverre de wet dit vereist.

Door het geven van een opdracht aan Saes Logistiek, geeft de opdrachtgever toestemming tot bovenvermelde gegevensverwerking.

13. Verklaring van afstand

Een verklaring van afstand door Saes Logistiek met betrekking tot enige niet-nakoming van enig recht onder de voorwaarden van deze overeenkomst houdt nimmer een verklaring van afstand in met betrekking tot enige volgende niet-nakoming door een opdrachtgever, danwel een integrator, danwel een aanvullende dienstverlener, of van enige agent danwel onderaannemer van dezelfde of enige andere verplichting. Geen onderaannemer, werknemer of agent van Saes Logistiek is gerechtigd om namens Saes Logistiek afstand te doen van enig recht onder deze bemiddelingsovereenkomst, of de voorwaarden van deze bemiddelingsovereenkomst te wijzigen.

14. Indiening vorderingen

Onmiddellijk nadat enige vordering op Saes Logistiek ontstaat dient Saes Logistiek daarvan schriftelijk mededeling te worden gedaan.

Elke vordering op Saes Logistiek onder de voorwaarden van deze overeenkomst vervalt indien niet schriftelijk bij Saes Logistiek ingediend binnen twee weken na het geven van de opdracht tot het verrichten van de diensten als genoemd in artikel 3 van deze voorwaarden.

15. Ondeelbaarheid

Indien de rechter zou bepalen dat één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

16. Toepasselijke wetgeving

Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door het recht van het land van herkomst van de zending.